گروه رسانه ای آریا
    برنامه ريزي راهبردي
  
Strategic Planning
 
برنامه‌ريزي راهبردي
 
عبارتست از فرآيند تعريف استراتژي يا جهت يک سازمان و تصميم‌گيري پيرامون تخصيص منابع براي پي‌گيري اين استراتژي .
مايکل پورتر در سال 1980 نوشت که تدوين استراتژي رقابتي شامل در نظرگرفتن چهار عنصر کليدي است:
- نقاط‌قوت و ضعف شرکت
- ارزش‌هاي شخصي مجريان و مديران کليدي (مديريت و هيأت مديره)
- فرصت‌ها و تهديدها
- انتظارات اجتماعي گسترده‌تر
رهبران هر سازماني جهت فرموله‌کردن استراتژي و جمع‌آوري اطلاعات ورودي بايد به مجموعه‌اي از پرسش‌ها پاسخ‌ دهند:
- کار اصلي سازمان يا علاقه ويژه آن کدامست؟
- چه ارزشي براي مشتري يا مخاطب يا حوزه مربوطه در نظر گرفته شده است؟
- چه محصولاتي يا خدماتي بايد در نمونه کارها قابل ارائه وجود داشته باشد يا حذف شود؟
- محدوده جغرافيايي سازمان چيست؟
-چه نقاط تمايزي اين سازمان را از رقبا در منظر مشتريان يا سهامداران متمايز مي‌سازد؟
- چه مهارت‌ها يا منابعي بايد درون سازمان توسعه يابد؟
در راستاي تحقق گامهاي علمي ذکر شده گروه رسانه‌اي آريا که البته در برگيرنده مجموعه‌اي از سازمان‌ها با فعاليت‌هاي متفاوت ولي در مجموع در خدمت هدف «گروه» است؛ به تدوين طرح استراتژيک يا برنامه‌ريزي راهبردي اقدام کرده و کوشيده است مسيري روشن را براي خود ترسيم نمايد.