گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي سياست و بازاريابي
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: سياست و بازاريابي
نام پيشين پايگاه: پلي تيکال مارکتينگ
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: siasatvaBazaryabi.ir
دامنه فرعي: politicalmarketing.ir
موضوع فعاليت: بازاريابي و استارت اپ ها
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: