گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي اخبار محرمانه
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: اخبار محرمانه
نام پيشين پايگاه: سکرت نيوز
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: AkhbareMahramaneh.ir
دامنه فرعي: secretnews.ir
موضوع فعاليت: اخبار ويژه در حوزه هاي مختلف
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: