گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي ايرانيان جهان
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: ايرانيان جهان
نام پيشين پايگاه: آيلند نيوز
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: Iranianejahan.ir
دامنه فرعي: ilandnews.ir
موضوع فعاليت: اخبار و موضوعات ايرانيان جهان
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: