گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي ايران پرسمان
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي
 
نام کنوني پايگاه: ايران پرسمان
نام پيشين پايگاه: پرسمان نيوز
حوزه فعاليت: سراسري
دامنه اصلي: Iranporseman.ir
دامنه فرعي: porsemannews.ir
موضوع فعاليت: پرسش هاي روز و مهم جامعه
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: