گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي پيام مازند
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: پيام مازند
نام پيشين پايگاه: مازند آنلاين
حوزه فعاليت: خبري- تحليلي
دامنه اصلي: payameMazand.ir
دامنه فرعي: mazan-online.ir
موضوع فعاليت: اخبار استان مازندران
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: