گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي پيام فارس
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

                                                                                                                                                                                                                                                               نام کنوني پايگاه: پيام فارس
نام پيشين پايگاه: فارس آنلاين
حوزه فعاليت: خبري- تحليلي
دامنه اصلي: payamefars.ir
دامنه فرعي: fars-online.ir
موضوع فعاليت: اخبار استان فارس
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد: بهمن 1396
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: