گروه رسانه ای آریا
    پايگاه خبري تحليلي پيام سپاهان
داده هاي بنيادين پيرامون پايگاه خبري- تحليلي

نام کنوني پايگاه: پيام سپاهان
نام پيشين پايگاه: سپاهان نيوز
حوزه فعاليت: خبري- تحليلي
دامنه اصلي:payameSepahan.ir     
دامنه فرعي: sepahannews.ir
موضوع فعاليت: اخبتر استان اصفهان
تاريخ تاسيس و شروع فعاليت: فروردين 1392
تاريخ کسب مجوز هيات عالي نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد:
صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر امير محبيان
تصوير پروانه انتشار: