گروه رسانه ای آریا
    اعضاي گروه بر اساس حوزه فعاليت

 
 شرکت هايي هستند که تمامي سهام آنها متعلق به صاحبان گروه رسانه اي آريا بوده و در راستاي اهداف و راهبردهاي گروه عمل مي نمايد:
1. خبرگزاري آريا
2. مرکز پژوهشي راهبردي آريا
3. داده پردازي سرزمين هوشمند آريا
4. انتشارات پيشگامان انديشه آريا
5. کانون تبليغاتي پيام آريايي
6. موسسه ايده باران رنگ
7. مجله عروس آريايي
8. مجله تخصصي فلسفه سياسي
9.پايگاههاي خبري تحليلي تحت پوشش