گروه رسانه ای آریا
    انتشارات پيشگامان انديشه آريا

 
 
 
 انتشارات پيشگامان انديشه آريا در راستاي نشر کتاب هاي ارزشمند علمي بويژه در حوزه علوم انساني و نيز نشر انديشه و انديشه ورزي در ميان شهروندان فرهيخته ايران در تاريخ 88/11/18 تحت شماره پروانه 9186 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده است
هدف اوليه و ماموريت تعريف شده اين انتشارات گسترش فرهنگ خردورزي در تمامي حوزه ها از طريق نشر کتاب ها ي علمي وژرفاکاو است.
انتشارات پيشگامان انديشه آريا عضوي از گروه آريا بوده ودر راستاي اهداف کلان آن عمل مي نمايد.
آدرس پايگاه اينترنتي انتشارات را مشاهده مي نماييد.