گروه رسانه ای آریا
    آژانس عکس آريا
 
 
هنر عکاسي در ميان هنرهايي که کاربردي ناميده مي شوند ؛ از دقت ، زيبايي و اهمييت ويژه اي برخوردار است.شباهت عکاسي با هنر روشن است زيرا در هر دو بهره گيري از عنصر خيال و يا نيروي تخيل ضرورت داشته و در عکس با حس زيبايي شناسي بيننده ارتباط برقرار مي شود.

اما فراتر از اين عکاسي به نوبه خود صنعت نيز هست و عکاس قادر است نمايي قابل قبول از صنايع موجود که در چارچوب تبليغات وبازاريابي ارزش مي يابد ؛ عرضه کند.

آژانس عکس آريا بدليل اهمييتي که براي اين فن و هنر ارزشمند قايل است؛کوشيده است فضايي را پديد آورد که ضمن پديدآوري پايگاهي براي عرضه هنرعکاسي نيازهاي حوزه خواهندگان اين فن را نيز در نظر گرفته و محيطي براي تبادل و تعامل اقتصادي را فراهم آورد.

در همين راستا آژانس عکس آريا کليه عکاسان کشور در تمامي شاخه هاي آن ،حرفه اي و آماتور(بويژه عکاسان مطبوعاتي) راکه آثار خود را در معرض فروش قرار مي دهند؛ در بر گرفته و مي کوشد درگاهي براي رفع نياز اجتماعي در اين حوزه باشد.

آژانس عکس آريا هنوز پروژه در حال تکميلي است که بزودي کارکردهاي اقتصادي آن اجرايي خواهد شد.
 
آدرس اينترنتي آژانس عکس آريا www.aryaphoto.com مي باشد.

با کليک بر روي عکس بالا هم مستقيما به صفحه نخست سايت راهنمايي خواهيد شد.