گروه رسانه ای آریا
    در باره گروه
 
"گروه رسانه اي آريا " به عنوان بزرگترين شبکه رسانه اي مستقل و غير دولتي ايران با هدف گسترش فرهنگ عقلانيت و اعتدال و نيز ژرفا بخشي به فعاليت هاي رسانه اي از طريق پژوهش هاي علمي تشکيل شده است.
 
"گروه رسانه اي آريا" در حال حاضر طيف وسيعي از رسانه ها را در فضاي مجازي پديد آورده است وبه عنوان ابزاري قدرتمند در مسير "مديريت برداشت" در جهت اهداف عالي بکار مي گيرد.ايجاد فضاي رقابت در حوزه کارآفريني و انديشه در زمره اين اهداف بشمار مي رود.