گروه رسانه ای آریا
گروه رسانه ای آریا ، گامی بزرگ برای سامان دادن به بزرگترین مجموعه خصوصی و مستقل رسانه ای ایران
 

 
جهان مدرن در تاروپود رسانه پدیدآمده ورشد می کند.ذهن انسان های مدرن نیز درون همین محیط شکل می گیرد؛از این جهت نقش رسانه دردنیای ما بی بدیل است.جامعه ایرانی نیز در فضای جهانی قرار داشته وتاثیرات رسانه در آن بصورت روزافزونی در حال افزایش است.تغییرات فرهنگی دیگر بدون درک نقش رسانه امکان پذیر نیست.
گروه رسانه ای آریا با شناخت از وضعیتی که جامعه ما درآن قرار دارد و مسیری که برای ساخت آینده روشن آن باید طی کنیم؛کوشیده است جایگاه خود را در آینده سازی بازیابی کرده و نقش خود را از طریق پدیدآوری ساخت های لازم ایفا نماید.
از همین رو؛ایجاد شبکه ای از موسسات مرتبط که در مجموع، قطعات پازل مزبور را تکمیل می کند؛در دستور کار قرار گرفت.
وبگاه حاضر می کوشد مجموعه ای از حلقه های زنجیره گروه رسانه ای آریا را گرد هم آورد و شما با ورود به این وبگاه بتوانید آگاهی نسبی از شبکه فعالیت های همکاران ما را شاهد باشید.

  همکاران ما